060318 Bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde, 6. marts 2018

 1. Ventilationssagen – gennemgang af fremsendte resultater og tilbud

Ventilations Partner har fremsendt resultat af inspektionen i nr. 2 i uge 2 samt tilbud på en løsning, Bestyrelsen har nu behandlet det fremsendte materiale – se nedenfor.

Gennemgangen af ventilationsanlægget viser, at de eksisterende ventiler er meget beskidte og at der flere steder er udført installationer, som gør at central udsugning ikke kan virke ordentligt.

Luftmålinger viser, at der er lidt luft på ventilerne – dog viser en skakt for meget luft. Det drejer sig om tårnet; lejlighed 004-404.

Af et vedlagt bilag fremgår det, at flere lejligheder kræver særlige tiltag, hvilket skyldes forkert montering af ventil og anvendelse af uhensigtsmæssige installationer som emhætte med motor etc. Bestyrelsen vil bede om en mere specifik udført beskrivelse af, hvilke lejligheder det drejer sig om, samt hvad problemet konkret er i de respektive lejligheder samt oplæg til udbedring og tidsrammen for dette.

Det fremsendte tilbud til godkendelse forudsætter at ovennævnte udbedringer er udført.

Tilbuddet på løsningen af ventilationsudfordringen i nr. 2 dækker følgende:

 • Ventilatoren i nr. 2 sættes til fuld hastighed
 • Der uddeles varslinger til 40 lejligheder
 • Kanaler renses og kontrolleres via TV inspektion
 • I alle lejligheder monteres nye 100 mm ventiler med speciel fremstillet hvidlakeret plade 150x150 mm med 4 skrue. Ydelsen indeholder ophugning/boring, således at ventilen kan komme ind i skorstenskrop/kanal.
 • Der udføres indregulering af alle lejligheder, nye projekteret luftmængder; 36 m3/h i bade og 54 m3/h i køkkenet.
 • Varighed 2-3 dage for montering af ventiler
 • Varighed 2 dage for indregulering
 • Der afleveres målerapport for alle lejligheder.
 • Samlet pris ekskl. moms 139.500,00

Tilbuddet godkendes med henblik på hurtigt igangsættelse. Dog vil bestyrelsen på baggrund af ovennævnte drøfter med leverandøren, om tiltagene i tilbuddet kan igangsættes sideløbende med at de specifikke udbedringer af uhensigtsmæssige installationer i ovennævnte lejligheder ordnes, således at løsningen på ventilationsudfordringerne hurtigt muligt kan igangsættes.

 

 1. Deludskiftning af faldstammer – 2. runde igangsættes - til orientering

ABR har foreslået, at vi fortsætter med samme leverandør af faldstammer som anvendt ved 1. runde af inspektionen og udbedring. Lejlighederne på ventelisten er kontaktet og en forespørgsel i ejerforeningen har været slået op i begge opgange. Samlet er der onsdag d. 7. marts inspiceret 10 lejligheder – til 3 af de tilmeldte lejligheder, var der ikke adgang. Tilbud i hovedentreprise imødeses torsdag den 22/3 2018. Herefter kontaktes de respektive lejligheder så deludskiftning af faldstammer kan planlægges, hvor det er vurderet nødvendigt.

 1. Vandmåler kalibreres / skiftes – bestyrelsen har indhentet tilbud.

Bestyrelsen har indhentet er par tilbud på nye varmemålere til fjernaflæsning, som alternativ til Brunatas årlige måling. Der er i alt indhentet 3 tilbud, der nu sammen med Qvortrup administration vurderes – herunder vurderes EF Halsskovgade kontrakt med Brunata og eventuelle muligheder for at opsige denne, hvis det vurderes hensigtsmæssigt at skifte leverandør.

 

 1. Fibia – status

Den nye aftale, der blev underskrevet med Fibia er blevet forsinket.

Det betyder at de nye leverancer først er tilgængelige pr. 1. april, hvilket skyldes organisatoriske ændringer i Fibia og nye systemer.

Materialet om med nye priser og hastigheder sendes til bestyrelsen, der omdeler Beboere modtager en henvendelse fra Fibia ang. de nye hastigheder og priser i takt med at de nye produkter er tilgængelige.

 1. Vandskade - Qvortrup udkast til EF Halsskovgade involvering til drøftelse

Gjensidige har anmodet om at der tilknyttes en bygherre i fbm udbedring af vandskaden i nr. 2. Snitflader for hvem der har ansvar for hvad i denne sag er på bestyrelsens opfordring drøftet mellem Gjensidige og Qvortrup Adm. Status er, at forsikringsselskabet Gjensidige har antaget en byggesagskoordinator til at varetage selskabets interesser i forbindelse med en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udbedring af de konstaterede vandskader. Der er p.t. IKKE tilknyttet en bygherrerådgiver til varetagelse af Ejerforeningens interesser. Det forventes at udbedring af de konstaterede vandskader og afledte mangler udbedres i et omfang “som om skaden ikke var indtruffen”. EF Halsskovgade forventer at blive indkaldt til en afleveringsforretning umiddelbart efter at skaderne endeligt er udbedret.

 1. Eventuelt
 • Der ses den del skolebørn og andre uvedkommende på matriklen og specielt i kælderskakten, hvor der ryges. Det er privat ejendom, og derfor henstiller vi til, at vi i fællesskab gør skolebørnene opmærksom på, at ophold i kælderskakten eller ved ejendommen ikke er tilladt.
 • HOFOR har rettet henvendelse angående et forestående arbejde på fjernvarmeanlægget på Halsskovgade 2-4. Baggrunden er, at HOFOR planlægger at øge trykket i fjernvarmenettet for at gøre varmeforsyningen mere bæredygtig og effektiv. Varmecentralen er blevet besigtiget, og det er konstateret, at dele af anlægget i varmecentralen skal ændres. HOFOR dækker omkostningerne til de nødvendige ændringer. Den endelige dato for arbejdet er endnu ikke planlagt. Det finder sted i perioden 2018/2020. Bestyrelsen har opgivet kontaktpersoner, der vil blive kontaktet en måned før arbejdet igangsættes.

Næste bestyrelsesmøde er d. 23. april