200818 Bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde 20. august 2018

 1. Ventilationssagen – status

Udbedring af de identificerede installationer i 8 lejligheder, der krævede udbedring forud for reparation af ventilationen er nu ved at være afsluttet. Der er tirsdag d. 14. august udsendt 1. varsel for påbegyndelse af arbejdet med forbedring af ventilationsreparationen i nr. 2. Arbejdet påbegyndes ultimo september.

 1. Deludskiftning af faldstammer – 2. runde - status

Deludskiftningen i de 4 lejligheder er afsluttet. Dog er der enkelte steder ”helligdage”, der ikke er malet. Der er i den forbindelse tilbageholdt et beløb til dækning af mangler.   Det udestår ligeledes at modtage tilbud på en lejlighed, hvor deludskiftningen krævede en ekstra indsats.

 1. Vandmåler kalibreres / skiftes – vurdering af tilbud samt valg af kommende leverandør

Bestyrelsen har indhentet tilbud på nye varmemålere til fjernaflæsning, som alternativ til Brunatas årlige måling. Der er i alt indhentet 3 tilbud. Der indhentes yderligere information om fast årlig ydelse, udgifter i forbindelse med evt. skift af leverandør og andet. Aftalen skal indgås i efteråret 2018 for at tilgodese frist på 3 måneder for ny aftale for det kommende år pr marts 2019. De tre leverandører i spil er Casi, Brunata og Ista.

 1. Gjensidige Forsikring har ændret dækning pr. 1. juli

Dækning af vandskader som følge af vand fra rør og installationer er opsagt i policen fra Gjensidige gældende pr. 1.7. 2018.

På Qvortrups anbefaling er der nytegnet bygningsforsikring hos Codan. Dog må Ejerforeningen midlertidigt leve med det pågældende (uacceptable) forbehold, at vandskader som følge af vand fra rør og installationer indledningsvis er undtaget på policen.

26. juli blev der afholdt indledende møde mellem Codan (Claus Møller) og Qvortrup (Jens Anker og Bill) samt Bestyrelsen (v. Anders Bruun-Schmidt)

Følgende blev aftalt:

 • Der indhentes dokumentation for hvorvidt det tidligere har været påpeget for bestyrelsen, at der er problemer med stigrørene, hvad der i så fald har været påpeget samt hvorvidt der har været anbefalet udskiftning. Foreløbig har det ikke været muligt at fremskaffe dokumentation.
 • Det hidtidige skadesforløb hos Gjensidige afdækkes v. Qvortrup
 • Der indhentes omkostningsoverslag på gennemgang af stigrør ved Qvortrup – fra en leverandør, der kan godkendes af Codan.
 • Der kigges på forebyggende foranstaltninger – fx installation af ”vandstop ved trykfald” mv v. Codan.
 1. Budget

Gennemgang af budget jf. fremsendte udkast til årsregnskab udarbejdet af revisor, samt vedlagt budgetopfølgning og forslag til hensættelser og budget for næste år. Budget præsenteres på generalforsamlingen i oktober.

Eventuelt

 • I forbindelse med HOFORs forestående Arbejdet forventes påbegyndt ultimo 2018 eller 1. kvartal 2019.
 • Bestyrelsen modtager løbende henvendelser om inddragelse i ikke afsluttede forviklinger om dækning af vandskader. Det er bestyrelsens holdning, at vandskader i udgangspunktet er et anliggende mellem ejerne deres forsikringsselskaber og evt. rådgivning fra administrator.

Henvendelserne har givet anledning til at Qvortrup nu er blevet bedt om at opridse proceduren for, hvordan vandskader generelt bør håndteres; Altså hvad skal ejeren gøre ved vandskader, hvem i administrationen skal evt. involveres samt en tydeliggørelse af viceværtens samt bestyrelsens rolle.

Proceduren vil formidles i referat for næste bestyrelsesmøde, på opslagstavlerne i nr. 2 og 4 samt på Facebook E/F Halsskovgade.

 • Opgange er slidte efter en omfattende renovering af de lejligheder, der blev ødelagt af den omfattende vandskade i foråret. Bestyrelsen har adspurgt om muligheden for at Gjensidige dækker udgifter til dette – herunder til reparation af ødelagt gipsplade ved indgang til nr. 2. Svar udestår. Dækkes det ikke, dækker Ejerforeningen udgifter til reparation af opgange i løbet af efteråret.
 • Månedsrapporter fra ABR opfordrer til istandsættelse af Elevatorstole. Bestyrelsen indhenter tilbud i løbet af efteråret.
 • Den årlige generalforsamling forberedes– herunder indkaldelse, udsendelse af varsling mhp. at modtage forslag etc.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2. oktober 2018.