201118 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 20. november 2018

Referat fra generalforsamling følger fra Qvortrup.

 1. Nye suppleanter
  Ved generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt. Desuden blev følgende suppleanter valgt; Carsten Fogt samt Camilla Catharina Schnohr. Da Camilla er lejer og ikke ejer, er det ikke muligt for Camilla formelt at fungere som suppleant, der i stedet inddrages med understøttende opgaver for bestyrelsen efter behov. Generelt inddrages suppleanterne til understøttende opgaver efter behov og modtager referater fra bestyrelsesmøder.
 1. Ventilationssag

Ventilationssagen er afsluttet. Det udestår dog, at Qvortrup byggesagkyndig vurderer de af VentilationsPartner fremsendte endelige reguleringer i fht. om de svarer til det ønskede niveau jf. det fremsendte tilbud. Qvortrup er pt. i dialog med VentilationsPartner. Endelig betaling af fremsendt faktura afventer udfaldet af den dialog.

De lejligheder, hvor der forud for tilpasning af Ventilationssystemet, var krav om udbedring af ulovlige installationer, har separat fra Qvortrup modtaget opkrævning på beløb til dækning af udgifter.

 1. Vandmåler og vandvarmere

Brunata har fremsendt tilbud, der efter forhandling om endelig pris er godkendt. Endeligt tilbud fremsendt og der afventes tidsplan for installering. Der udsendes varsling forud for installation i overensstemmelse med gældende regler om varsling (6 uger forud for installation).

 1. Forsikring ved Codan

Indkaldelse til møde fra Qvortrup afventes. Det planlagte møde var sat til september. Der udestår plan for udredning af stigerør, forventet overslagspris på renovering af faldstammer og stigstrenge – alt sammen med henblik på at opnå police med fuld dækning ved Codan.

Bestyrelsen arbejder på at få et møde i kalenderen med henblik på en plan før jul!

 1. Vedligeholdelsesplan

På generalforsamling blev det vedtaget, at der fremadrettet arbejdes med en vedligeholdelsesplan for ejendommen. I første omgang indhentes tilbud fra relevante udbyder i relation til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan med en rullende tidshorisont på 5-10 år. Qvortrup fremsender navne på gode tekniske rådgivere, som de har samarbejdet med. Desuden fremsendes eksempel på en rapport (digitalt), således at Bestyrelsen kan se, hvordan en vedligeholdelsesplan udføres i andre ejerforeninger.

Diverse:

 • Maling af opgange.

Bestyrelsen indhenter tilbud fra Ejendommens maler (Friedmann) samt et par øvrige malere.

 • Elevatorer

Tilbud fra elevatorreparatør v. Brian Bertelsen indhentes – herunder forespørgsel om behov for udskiftning af motor samt evt. elevatorstol.

 • Hovedrengøring

På generalforsamling blev det efterlyst at der foretages en hovedrengøring af opgangene, således at fx spindelvæv ved lamper o.a. fjernes. Bestyrelsen beder vicevært om planlægning af dette.

 • Fibia – nye priser

Alle koblet på Fibia kører til de nye priser, der blev forhandlet på plads i foråret. Priserne er slået op i opgangene.

 • Asfaltering af Halsskovgade

På generalforsamlingen blev der fremsat forslag om at reparerer asfalt på Halsskovgade. Da det som led i den forestående vedligeholdelsesplan udestår at vurderer en evt. udskiftning af kloakrør under Halsskovgade blev det besluttet i første omgang at indhente tilbud på en ’lappeløsning’ af den ujævne asfalt på Halsskovgade – primært ved nr. 2. Bestyrelsen drøfter med viceværten, om det er et job, der kan varetages af Hovedstadens Ejendomsservice.

Næste bestyrelsesmøde mandag d.17. december KL 19.30 hos Gitte