280118 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 28. januar 2019

  1. Forsikring ved Codan

På mødet 19. december mellem bestyrelsen (Gitte og Anders,), Qvortrup (Jens Anker) og Codan (Claus Møller) blev følgende besluttet.

  • Der indhentes redegørelse for ABR løbende besigtigelse af ejendomme. Afrapportering fremsendes til Codan

Status: Der er indhentet afrapportering fra ABR. Månedsrapporten har karakter af overfladisk besigtigelse af umiddelbare synbare forhold og ude gør således ikke en redegørelse for løbende besigtigelse.

  • Der tages kontakt til DanTaet mhp at indhente tilbud på vanddæksler v. hhv. brugsvand og fjernvarme.

Det indledende møde er afholdt og det fremsendte tilbud godkendt. Tilbuddet dækker vanddæksel ved brugsvandsinstallationer.

Dæksel på fjernvarmerør tilgodeses i forbindelse med HOFOR fjernvarmeomlægning. Her er der indkaldt til opstartsmøde 14. marts.

Codan er inddraget i ovenstående beslutning.

  • Der igangsættes vurdering af ejendommens stigestrenes tilstand og vurderes, hvad risikoen er for fremtidige vandskader. Vurdering foretages på opfordring fra Codan af VVS-firmaet Finn L. Davidsen.

VVS FLD har gennemført de fra Codans side ønskede repræsentative prøver af stigstrengenes tilstand, herunder vurdering af risiko for umiddelbare fremtidige vandskader, navnlig i korrosionsmæssig henseende.

Der blev gennemført visuel inspektion ved tre lejligheder samt varmekælder.

Af rapporten af besigtigelser fremgår, at det vurderes, at rørene er udtjente og at der ikke er grundlag for yderligere stikprøver.

Bestyrelsen har sammen med Qvortrup besluttet indhente tilbud fra hhv. Finn L. Davidsen samt VVS Solution på en komplet ny vandinstallation, fra teknikrum og frem til tapstederne i rustfrit materiale i hele ejendommen.

Jeg ærgrer mig blot på Jeres vegne blot over tidspunktet, som synes at være mindst 10-20 år for tidligt. Omvendt vil vandtryk mv igen blive normaliseret. 

Når tilbuddene foreligger drøftes finansiering samt afholdelse af en ekstraordinær general- forsamling med Qvortrup. Endelig bør vi med Codan få en aftale på, at forsikringsforbeholdet bortfalder når vi har gennemført de pågældende tiltag.

Desuden kontaktes Brunata, der primo 2019 udskifter vandmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning på vandmålere og vandvarme for at høre om det kan tænkes sammen med omlægning af brugsvandsinstallationerne.

  1. Vedligeholdelsesplan

Der er nu fremsendt eksempel på vedligeholdelsesplan fra Qvortrup til inspiration for fremtidig udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan. Nærmere tiltag i retning af udarbejdelse af vedligeholdelsesplan afventer dog, at tiltag mod fuld dækning af forsikring er igangsat.

Bestyrelsen vil dog ved vurdering af indkomne tilbud på udskiftning af stigerør drøfte med Qvortrup, om det er muligt at entrere med ekstern rådgiver, til dels at varetage den opgave og dels at udarbejde en handleplan.

  1. Budgetgennemgang

Budgettet blev gennemgået og det ser fornuftigt ud. Der er et overskud på kr. +900.000 og hensat beløb til vurdering af altangange, inspektion af stigerør, maling af opgange, samt renovering af elevatormotorer.

Diverse:

  1. Maling af opgange.

Det vurderes at hovedrengøringen har forbedret det meget slidte indtryk af opgangene. Henset til dette samt travlhed i Bestyrelsen med varetagelse af øvrige og mere presserende opgaver udskydes indhentning af tilbud på maling af opgangene.

  1. Elevatorer

Tilbud fra elevatorreparatør v. Brian Bertelsen er indhentet og vurderes ved næste bestyrelsesmøde.

  1. 5 års tjek af isolation/belægning af taglejligheder: Der er indhentet tilbud ved ABR, da det er en ekstra ydelse. Tilbuddet er fremsendt og godkendt. Pt afventes tidsplan for opgaven.

Næste bestyrelsesmøde 25. februar.