250219 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 25. februar 2019

 1. Forsikring ved Codan
 • Der er leveret og monteret vanddæksel ved brugsvandsinstallationer i fyrkælderen i nr. 4, således at vandtilførelsen stopper ved større udsving i vandforbrug. Dette for at kontrollere omfang ved en større vandskade, der som bekendt pt ikke dækkes af forsikringspolicen.
 • Der etableres yderligere et online AERS system til formidling af alarmer, således at relevante personer får besked over sms og / eller e-mail når større udsving i vandforbrug, der kan udløse alarmen. Der et til det formål etableret internet forbindelse fra fyrkælderen i nr. 4 ved abonnement hos TDC.
 • Det udestår at tilkoble AEARS samt gennemgå procedurer for håndtering af alarmer – herunder udpege relevante ansvarlige. Når procedurer er klarlagt sendes separat skrivelse til beboerne om hvordan man skal forholde sig ved alarm, hvor vanddæksel stopper brugsvandstilførelsen.
 • Det forhandles med Codan, hvornår vi på baggrund af ovenstående iværksatte tiltag kan forvente fuld forsikringsdækning af vandskade.
 • Der er indkaldt til opstartsmøde 14. marts i fht. dæksel på fjernvarmerør i forbindelse med HOFOR fjernvarmeomlægning.
 • Tilbud på udskiftning af brugsvandsinstallationer er modtaget fra VVS FLD. Qvortrup A/S indkalder bestyrelsen samt Codan til møde med henblik på gennemgang af det fremsendte tilbud samt planlægning af finansiering samt håndtering af ekstern rådgivning i fht. håndtering af opgaven. Endelig drøftes det med Codan at få en aftale om, at forsikringsforbeholdet bortfalder når udskiftning af brugsvandsinstallationer samt øvrige ovenstående tiltag er gennemført.
 1. Varme- og vandmåling - fjernaflæsning

Plan for udskiftning og installering af fjernaflæsning af varme- og vandmåling er nu fremsendt ved Brunata. Monteringen varsles efter gældende regler og varslinger udsendes således ved Qvortrup jf. fremsendte plan. Udskiftninger påbegyndes i april i forbindelse med termins aflæsning for 2019. Bestyrelsen orienterer Brunata om den forestående udskiftning af brugsvandsinstallationer således at montering af vandmålere kan samtænkes med udskiftningen af stigestrenge.

 1. Elevatormotorer – tilbud fra Dansk Elevatorservice på hhv. montering af nye motorer i de to elevatorer samt renovering af kabinerne. Tilbuddene ligger indenfor det budgetterede beløb på kr. 150.000. Dog indhentes tilbud ved Brøndum elevator til sammenligning.
 1. Budgetgennemgang

Intet nyt at tilføje.

Diverse:

 1. Miele har fremsendt et tilbud på digitalisering af vaskemaskiner. Bestyrelsen kigger på det fremsendte tilbud ved lejlighed.
 2. ABR har påpeget at opbevaring af materialer i kælderen ikke er tilladt på grund af øget brandfare. Beboeren, der ejer nedenstående materialer, bedes fjerne dem hurtigst muligt og/eller indgå aftale med viceværten om at de må fjernes.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. marts.