260319 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 26. marts 2019

  1. Forsikring ved Codan
  • Der er opsat læksikringssystemer med afspærringsfacilitet i fyrkælderen i nr. 4. Herefter følger en prøvetid, hvor normalforbrug for vand i ejendommen registreres i et elektronisk alarm- og energiregistreringssystem, der formidler alarmer fra lækningssystemet og som registrerer ejendommens ressourceforbrug. Der vil ved implementering af lækningssystemet evt. opstå komfortgenerne indtil alarmgivning, udredning og tilpasning af ’normalniveau’ er faldet helt på plads. Opleves der gener bedes der rettes henvendelse til Hovedstadens Ejendomsservice (Jens), der er operatør på systemet.
  • Opsætning af læksikringssystem giver anledning til at genforhandle forsikringspolice med Codan for at komme tættere på fuld dækning ved evt. vandskade.
  • På baggrund af fremsendt tilbud på udskiftning af brugsvandsinstallationer (stigerør), er det besluttet at indhente tilbud fra yderligere to leverandører. Ved samme lejlighed anmodes, der om tilbud på udførelse af teknisk rådgivning for ejerforeningen i forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering over en 10-årig periode. Dette tilbud forventes at foreligge umiddelbart efter påske. Der indhentes i forlængelse heraf tilbud på udarbejdelse af udbudsmateriale til opfyldelse af de til udskiftning af brugsvandsinstallationer nødvendige løsningsforslag. Herunder tidsplan på forventet tilbuds- og udførelsesperiode.
  1. HOFOR: Der har været afholdt opstartsmøde og omlægningen af fjernvarmen påbegyndes i uge 14 og varer frem til uge 21. Der vil i den periode etableres en tunnel ved indgang til fyrkælderen, da der i forbindelse med omlægningen og nedrivning arbejdes med asbest. Der vil derfor kun være adgang til fyrkælderen med det rette sikkerhedsudstyr.
  1. Varme- og vandmåling - fjernaflæsning

Brunata har fremsendt varsel om årsaflæsning af vandmålere samt udskiftning af varmefordelingsmålere på radiatorer. Det er påkræves, at Brunata får adgang til samtlige lejligheder, således at udskiftning af alle varmemålere kan afsluttes. Brunata har efter årsaflæsningen meddelt, at der udestår aflæsning i 14 lejligheder. Brunata koordinere næste møde direkte med de respektive beboere.

  1. Elevatormotorer – der er modtaget tilbud fra Dansk Elevatorservice på hhv. montering af nye motorer i de to elevatorer samt renovering af kabinerne. Tilbuddene ligger indenfor det budgetterede beløb på kr. 150.000. Der er ligeledes indhentet tilbud ved Brøndum elevator. Tilbuddet fra Dansk Elevatorservice er kr. 27.000 billigere end tilbud fra Brøndum og bestyrelsen har på den baggrund valgt at gå videre med tilbuddet fra Dansk Elevatorservice, der også p.t. er ejerforeningens leverandør af elevatorservice. Ved gennemgang af elevatorer er det blevet påpeget, at ’rullerne’ er slidte og kører uden gummi, hvilket forårsager ujævn kørsel. Desuden blev det påpeget, at kabinen i nr. 2 er gået fra, hvilket skyldes for høj belastning. Bestyrelsen drøfter disse mangler med Dansk Elevatorservice – herunder hvad den løbende service dækker over, forud for at tilbud på istandsættelse endeligt godkendes.
  1. Budgetgennemgang

-          Ingen kommentarer

Diverse:

  1. Miele har fremsendt et tilbud på digitalisering af vaskemaskiner. Bestyrelsen kigger på det fremsendte tilbud ved lejlighed. Det er dog ikke prioriteret pt
  2. Tilbud på 5 års tjek af isolering af taglejlighederne er godkendt. Tjekket gennemføres 30. april og de involverede beboere er orienteret.

Næste bestyrelsesmøde 20 maj.