Bestyrelsesmøde Marts 2020

Referat af bestyrelsesmøde marts 2020

 1. Præsentation af Rasmus

EF Halsskovgade har fået ny kontaktperson hos Qvortrup Administration; Rasmus Slot Nielsen.

 1. Udskiftning af brugsvandsinstallationer (stigestrenge)
 • Udskiftning af brugsvandsinstallationer er nu afsluttet og der var afleveringsforretning med FLD 3. april.
 • Der er afgivet indsigelser undervejs ved udskiftning i hver enkelt lejlighed. Opstår der indsigelser efterfølgende, bedes disse rettes til viceværten, der samler og videregiver til Entreprenøren.
 • Vagttelefonen (FLD) 22 10 14 64 skal kun benyttes i tilfælde af utætheder i fht de nye installationer.
 • Ekstranøglerne, der er udleveret i forbindelse med byggesagen er nu afleveret tilbage til Ejerforeningen og opbevares pt. i forsikringsdækket sikkerhedsskab hos viceværten frem til, at Brunata kan møde på arbejde efter COVID19, og plombere vandmålerne. Hvornår dette bliver vides fortsat ikke.
 
 1. Budgetopfølgning

Finansieringsbehov i forbindelse med stigstrengsudskiftningen – Nordea har bevilget en kassekredit på 2,5 mio. kr. – papirarbejdet vedr. etablering er igangsat.

 1. Opfølgning på vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering

Det næste projekt i handleplanen er udbedring af brandkammen mellem EF Halsskovgade og Holbækgåden. Der er pt sendt mail sendt til Holbækgården med henblik på aftale om udbedring – herunder drøftelse af finansiering.

 1. Diverse:
 • Det digitale DANTAET system, der er installeret som sikring for vandlækage, har udløst alarmer, hvilket har forårsaget lukning af brugsvandstilførelse ved flere lejligheder i forbindelse med udskiftning af stigestrengene. Alarmen blev udløst at et konstant forbrug på + 300 l, hvilket forventeligt skyldes et toilet, der løber. Qvortrup har sikret at kalibrering af DATAET til dette øgede forbrug ikke udløser problemer i forhold til forsikringsdækning. Ved installering af plombering af vandmålere i hver lejlighed ved Brunata, bliver det muligt at aflæse og afregne for vandforbrug for hver enkelt lejlighed.
 • Skiltning med Privat ejendom - Ophold ikke tilladt bliver sat op inden for nærmeste fremtid for at hindre, at trapper og andet anvendes folk, der ikke bor her.
 • Fibia har fremsendt et nyt tilbud, med samme priser, som ved indgåelse af kontrakt. Kontrakten fornyes hvert andet år. Samtlige beboere opfordres til tjekke, hvorvidt de reelt har adgang til den kapacitet, som de har krav, på hele tiden fx hvorvidt den hastighed, der er købt rent faktisk bliver leveret (evt. ved anvendelse af speedtest.net). Hvis ikke, kan der rettes henvendelse til Fibia.
 • Reparationen af de to elevatorer er afsluttet. Det undersøges nu om rengøring af elevatorstole kan indgå i den ugentlige rengøring af opgangene.
 • Besigtigelsesrapport udsprunget af vandindtrængning på 4. sal drøftes med Bang og Beenfeldt. Bestyrelsen har i januar 2020 godkendt et rammebudget på 20 t.kr. til yderligere afdækning af problemerne samt løsningsforslag. Bang og Beenfeldt er rykket og selv om bestyrelsen anser sagen som en hastesag er Bang og Beenfeldt først i marts vendt tilbage med konkrete forslag til afdækningen af problemstillingen. Foreningen har accepteret dette – og afventer nu at arbejdet igangsættes.
 • En vakumaflufter, der tilgodeser, at udbedre luft i rør efter omlægning af fjernvarme ved HOFOR installeres ved pumpe i varmecentralen.
 • I forbindelse med COVID19, er der konstateret større behov for at tømme affaldscontainere (ved skakterne i de to opgange). Viceværten indkaldes derfor en gang i løbet af weekenden. Der opfordres desuden til, at affald, der smides i affaldsskakterne, er i lukkede poser. Dette for at forebygge et svineri for viceværten ved håndtering af affaldet - særligt i disse tider, hvor det IKKE er hensigtsmæssigt, at viceværten har direkte kontakt med affaldet.
 • Gamle eller ikke brugte cykler, der blev samlet i kælderen i nr. 2 før jul, er nu afhentet af politiet.

Bestyrelsesmøder er pt udsat på grund af COVID 19