bestyrelsesmøde 8. april

Referat bestyrelsesmøde 8. april

Deltagere:

Anders Schmidt, Peter Vestergaard, Carsten Fogt, Gitte Holler – deltagelse af Qvortrup (Teams) til drøftelse af punkterne 1-3 jf. nedenstående dagsorden.

Dagsorden for mødet er:

 1. Støjklager - opfølgning på henvendelse fra beboer
 2. Eftersyn af rækværk i ejendommen
 3. Årsgennemsyn af stigestrenge
 4. Afspritning i opgange
 5. Diverse
  • Skadesanmeldelser
  • Opfølgning på rørføring i kælderen i nr. 2
  • Beplantning af tagterrasser

Status støjklager i nr. 2. Opfølgning på fremsendt henvendelse

Sagen med tidligere fremsatte klager over støj- og lugtgener i nr. 2, der afventer yderligere dokumentation på fortsatte støjgener jf. fremsendt skrivelse til de implicerede parter, blev drøftet igen – idet en beboer ønsker sagen genoptaget.

Henvendelsen blev drøftet og der henvises atter til tidligere fremsendt skrivelse idet dokumentation på fortsatte støjgenere udstår – og Administrationen har brugt +70 timer - herunder på advokatbistand i denne sag og foreningen anvendt kr. 18.000.

Eftersyn af rækværk i ejendommen

Fremsendt tilbud på hhv. udestående reparationer på taget samt besigtigelse af rækværk i EF Halsskovgade 2-4. – herunder beton, på hhv. tagterrasser samt svalegange blev drøftet yderligere og bestyrelsen har nu godkendt det fremsendte tilbud.

Som led i reparationen indgår nedtagning og opsætning af eksisterende læhegn. Der udarbejdes en tidsplan for igangsættelse af projektet, der forventes startet op primo maj – herunder skal der tilgodeses varsling af 'adgang' til rækværk for tagterrasserne med privat brugsret.

Opgaven udføres af CBS Entreprise og Bang og Beenfeldt er entreprenører på projektet.

Reparation af gelænder på de tagterrasser, hvortil der er privat brugsret (501. 502, 503 og 504) indgår i den samlede opgaveløsning. Dog vil udgifter, der vurderes forbundet med særlig reparation knyttet til de stationære tilbygninger her, skulle afregnes med ejerne separat. Hvilke reparationer, der er tale om her, tydeliggøres ved igangsættelse af opgaven.

Årsgennemsyn af stigestrenge.

Som varslet blev der fra 7. april igangsat årsgennemsyn af stigestrengene i ejendommen. Administrationen havde udsendt mail, hvoraf det fremgik, at man kunne angive fejl/mangler jf. fremsendt formular. Bestyrelsen/viceværten modtog en enkelt henvendelse.

Der er monteret afspærringsventiler - både i fællesområder (kældre incl. vaskeri), i varmecentral, under loftet på svalegangsbygningen og i lejlighederne. Disse ventiler skal pga. vandets hårdhed motioneres fire gange om året for at opretholde deres funktion. Bestyrelsen sætter motioneringen af ventilerne alle andre steder end i lejlighederne i system med checkskema. Der er med dette referat bilagt en infoseddel om ventiler og installationer til ejere og beboere.

Bestyrelsen opfordres til at tegne et serviceabonnement med et VVS-firma om årlig service af varmecentralen. I alle lejligheder er der lagt lækagemeldere i bunden af rørkasserne i køkkenerne. Lækagemelderne skal ikke vedligeholdes, men hvis de bipper, er det enten tegn på udsivende vand i rørkassen eller manglende strøm på batteriet, og man skal straks finde årsagen. Ved udsivende vand følges retningslinjer jf. ovennævnte info.seddel. Hvis batteriet er fladt, udtages lækagemelderen, og batteriet udskiftes. Det blev ved eftersynet konstateret, at nogle Brunata-vandmålere i fællesområder manglede plombering. Bestyrelsen følger op med Brunata på, hvordan vi skal forholde os til dette. Der manglede bl.a. plombering på måleren ved spulehanen i kælderen under opg. 2.

Afspritning i opgangene

På baggrund af en beboerhenvendelse om afspritning af opgangene i forbindelse med Covid-19, har bestyrelsen iværksat følgende tiltag:

Der monteres en dunk håndsprit i opgangene nr. 2 og 4 i stueetagen på væggen ved siden af affaldsskaktens låge.

Der er på den baggrund bestilt 2 gel-dispensere med fastgjort drypbakker. Dispenserne betjenes elektrisk og monteres hurtigst muligt.

Øvrigt:

Skadesanmeldelser.

I tilfælde af vandskader, skader på bygning skal der udfyldes og sendes en skadesanmeldelse til ejendommens Administrator. Skadeanmeldelsen findes her https://www.qvortrup-adm.dk/vaerktoejer/anmeld-skade/

Skader på løsøre eller personlige effekter, skal anmeldes direkte til egen indboforsikring.

Rørføring i kælderen i nr. 2.

I forbindelse med istandsættelse af stuelejlighed i nr. 2 er der efter aftale med Bestyrelsen ført før i kælderen – hvilket også er tilfældet ved istandsættelse af stuelejlighed i nr. 4. Pt. Vurderes løsningen af rørføringen ikke acceptabel, hvorfor der er rettet henvendelse til den ejer, der har stået for rørføringen.

Budget til beplantning af tagterrasserne

Forår og sommer står for døren og bestyrelsen gør igen i år beboere, der benytter de fælles tagterrasser opmærksom på, at der årligt sættes penge af på budgettet til indkøb af planter og andet til tagterrasserne. Er der nogle, der har mod på at gøre tagterrasserne hyggeligere med beplantning etc. kan man sende en mail til bestyrelsen for nærmere aftale om støtte til dette. I forår- og sommerhalvåret vander viceværten beplantning på tagterrasserne 1 x ugentligt – eller efter behov.

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt medio/ultimo maj.

/Bestyrelsen