Bestyrelsesmøde 31/5-2021

Anders Schmidt, Peter Vestergaard, Carsten Fogt, Gitte Holler

Dagsorden for mødet er:

  1. Eftersyn af rækværk i ejendommen - status
  2. Årsgennemsyn af stigestrenge - afslutning og opfølgning, Beboerhenvendelser
    1. Havemøblerne på tagterrasserne, nye, holdbare og pæne møbler?
    2. Problemerne med de unge, der opholder sig i gården - og ved en lejlighed havde fundet adgang til kælderen
  3. Vejledning/blanket til godkendelse af lejeforhold
  4. Overgang i udendørsbelysning; Udskiftning af lamper på svalegange.

Eftersyn af rækværk i ejendommen

Eftersyn og udbedring af rækværk i Ejerforeningen er igangsat, jf. fremsendt og godkendt tidsplan. Opgaven er at fjerne rust, male rækværk på svalegangene og på tagterrasserne, producere nye sokler/fastgørelse af gelænder, hvor der er tæring - herunder nedtagning og opsætning af eksisterende læhegn. Desuden nedtages og opsættes sternbrædder i gården, og brandkam på tag mod Holbækgården udbedres. Tidsplanen er undervejs justeret i takt med de udfordringer, der er opstået. Overordnet set er det vurderet, at rækværket er i ok stand - dog med de mest omfattende tæringsskader på svalegangene. Projektet forventes afsluttet primo juli.

Årsgennemsyn af stigestrenge

Vedhæftet sidste referat blev der i forlængelse af Årsgennemgang af stige-strengene fremsendt påmindelse og instruktion om motionering af ventiler i egen lejlighed i forbindelse med etablering af nye stigestrenge. Bestyrelsen opfordrer til, at ventiler motioneres i egen lejlighed således, at ventilerne ikke sætter sig fast. Opfordringen vedhæftes ligeledes dette referat. Fremadrettet sender bestyrelsen opfordring til motionering ud hvert kvartal via referat, Facebook og opslag i opgangene.

Bestyrelsen sætter motioneringen af ventilerne alle andre steder end i lejlighederne i system ved checkskema til viceværten.

Bestyrelsen er desuden opfordret til at tegne et serviceabonnement med et VVS-firma om årlig service af varmecentralen. Bestyrelsen følger op på dette med viceværten samt ved Bang og Beenfeldt. Dette i forhold til fastsat vedligeholdelse og garanti.

Det blev ved eftersynet konstateret, at nogle Brunata-vandmålere i fællesom-råder manglede plombering. Bestyrelsen følger med Brunata op på, hvordan vi skal forholde os til dette. Der manglede bl.a. plombering på måleren ved spulehanen i kælderen under opg. 2.

Øvrigt:

Beboerhenvendelser

Som svar på henvendelse om opgradering af havemøblerne på tagterrasserne til nye, holdbare og pæne møbler - er svaret, at der årligt til disposition til forbedring af terrasserne afsættes op til kr.10.000. Vælges en opgradering af møblementet, er det muligt at søge om det ved henvendelse til bestyrelsen. Brugere af tagterrassen opfordres til at bidrage til forbedringer gennem initiativer, fx oprettelse af ’terrassegruppe’ eller andet.

I forhold til problemerne med, at unge til tider opholder sig i gården og ved en enkelt lejlighed havde fundet adgang til kælderen, er der som forslag til generalforsamlingen opfordret til at indhegne og lukke gården af for uvedkommende.

Sagen, herunder dens økonomiske side, forelægges på generalforsamlingen og vurderes ved afstemning på lige fod med øvrige indsendte forslag.

Vejledning/blanket til godkendelse af lejeforhold

Der er i forbindelse med løbende henvendelser om godkendelse af lejekontrakt af bestyrelsen, jf. vedtægterne, kommet forslag fra Qvortrup om, at de kan udarbejde en vejledning, der tilgodeser, at bestyrelsen herfra nemt og bekvemt kan modtage de rette oplysninger til godkendelsen. Sagen følges op med Qvortrup.

Overgang i udendørsbelysning; Udskiftning af lamper på svalegange

Der er konstateret løbende overgang i og problemer med udendørsbelysningen. Årsagen har været forsøgt afdækket ved elektriker og det viser sig, at det udvendige lys kører uden om HPFI-relæet. Der er af bestyrelsen indhentet tilbud til godkendelse mht. udbedring af problemet hurtigst muligt. Herunder er der ligeledes indhentet tilbud på nyt dørtelefontableau, idet der længe har været løbende drifts-problemer mellem installationerne ved indgangsdørene nr. 2 og 4 og den i lejlighederne. Det fremsendte tilbud vurderes ved næste bestyrelsesmøde, der afholdes efter sommerperioden.

God sommer til alle.

/Bestyrelsen