270415 Bestyrelsesmøde

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE I EF HALSSKOVGADE 2 – 4

Dato og tidspunkt:

Mandag den 27. april 2015, kl. 18.00

Inviteret til at deltage:

Carsten Fogt (bestyrelsesmedlem)

Børge Kristensen (bestyrelsesmedlem)

Niels Brix (bestyrelsesmedlem)

Peter Vestergaard (bestyrelsesmedlem)

Susanne Ullman (bestyrelsesmedlem), deltog ikke

Per Banke (suppleant)

Stig Stender Sapru (suppleant), deltog ikke

Mogens Bilde (gæst).

DAGSORDEN

Punkt 1

Stillingtagen til bestyrelsens administration mm. af samarbejdet, som den ny viceværtover-enskomst lægger op til. Overenskomsten genomdeles sammen med denne indkaldelse.

Info:

Den ny viceværtoverenskomst er endnu ikke underskrevet og derfor heller ikke formelt trådt i kraft, da der endnu mangler afklaring af nogle punkter, som bl.a. influerer på beregningen af det fremtidige viceværthonorar.

Bestyrelsen skal orientere sig om disse forhold, herunder deres tidshorisont.

Referat:

Alle punkter omkring det fremtidige viceværthonorar er blevet afklaret, og bestyrelsen har accepteret beregningerne af størrelsen af de honorarkomponenter, der fremover vil indgå i afregningen af viceværtservicen.

Efter gensidig underskrift træder overenskomsten i kraft fra den 1. juni 2015.

Den ny overenskomst indeholder både tilføjelser og opstramninger i forhold til den hidtidige kontraktlige viceværtservice. Bestyrelsen vil løbende følge på, at overenskomstens ser-viceanvisninger bliver fulgt.

Punkt 2

Opfølgning af bestyrelsens registrering den 28. marts då. af udsugningsforholdene i de lejligheder, der hører under Halsskovgade nr. 2.

Info:

Udsugningssagen er tidligere oplyst på Foreningens seneste generalforsamling samt i re-

feraterne af bestyrelsens seneste møder.

Grundet ventilationsanlæggets nedsatte sugeevne i de angivne lejligheder registrerede 2

bestyrelsesrepræsentanter udsugningsforholdene i henholdsvis badeværelser og køkke-

ner i de nævnte lejligheder.

Bestyrelsen gennemgår de registrerede oplysninger og tager stilling til de følgende tiltag.

Referat:

Problemstillingen angående ejendommens udsugningsforhold ser ud til at have udviklet sig noget mere kompliceret end oprindeligt antaget. Det foreløbige resultat for nr. 2- halv-delen af ejendommen er som følger:

Registreringen gennemførtes i 31 af i alt 41 lejligheder. Der var ikke adgang til de manglende 10.

I nogle lejligheder var ventilationsanlægget delvist sat ud af drift, hovedsageligt som følge af emhætter, hvis motorudsug var monteret direkte til ventilationskanalen. I andre lejligheder manglede udsugningsristen.

Begge mangler forårsager, at anlægget ikke effektivt kan indreguleres, og den direkte montering af emhætter er ulovlig ifølge bygningsregulativerne.

Bestyrelsen samarbejder løbende med Aktuel ByggeRådgivning ApS (ABR) om at finde praktiske løsninger på problemstillingen, herunder nye egnede udsugningsriste.

Samtlige ejere i Foreningen vil snarest muligt modtage brev fra administrator om disse forhold med henvisning til relevant lovgivning, oplysning om indeklimaets sundhedsmæssige betydning samt anvisninger på de nødvendige tiltag.

Punkt 3

Bestyrelsen skal orientere sig angående ABR's besigtigelsesrapport angående de endnu ikke udbedrede følgeskader i 2 af ejendommens lejligheder efter branden umiddelbart før nytår 2012.

Info:

Der resterer stadigvæk ikke udbedrede følgeskader efter branden, herunder også fejl i en række af de allerede udbedrede skader. Besigtigelsen gennemførtes den 23. marts d.å. af 2 repræsentanter for ABR sammen med 1 bestyrelsesrepræsentant.

Udover selve skaderne involverer sagen Foreningens administrator, Foreningens forsikringsselskab samt sagens hovedentreprenør.

Bestyrelsen gennemgår rapporten og tager stilling til de følgende tiltag.

Referat:

I perioden efter bestyrelsesmødet har bestyrelsen med bistand fra ABR søgt at få

overblik over omfanget af både de ikke udbedrede - og af de fejludbedrede skader.

Dette overblik foreligger nu, og med bistand fra ABR er der lagt op til, at de involverede entreprenører dels færdiggør arbejderne og dels retter de konstaterede fejludbedringer.

Bestyrelsen har anmodet både ABR og Foreningens administrator om at overvåge sagens videre forløb.

I forhold til de oprindeligt planlagte reparationer er der også konstateret følgeskader efter branden på ejendommens murværk og muligvis også på én af altanernes betonkonstruktion.

Murværket er allerede repareret, og administrator har anmodet vores forsikringsselskab om at tage stilling til dækning af de forøgede udgifter, herunder også til ABR's honorar.

Punkt 4

Bestyrelsen gennemgår de vedligeholdelsesarbejder, vi allerede har fået udført, pt. står over for at skulle igangsætte samt arbejder, det bør overvejes at tage stilling til.

Info:

Der er tale om følgende opgaver:

Aflåsning af skarnkasserummene under nr. 2 og 4,

Montering af rottespærrer i de 5 faldstammer, der løber i forbindelse med altangangslejlighederne,

Reparation af faldstammer,

Opstart af malerarbejdet i trappeopgangene i nr. 2 og 4,

Murerarbejderne i skelmuren ind til AB Holbækgården,

Fugearbejde i murerne ved indgangspartierne til nr. 2 og 4,

Afskærmning af lamperne på den store fællesterasse,

Maling af ejendommens altangange,

Renovering af ejendommens dørtelefonanlæg,

Tiltag til fællesanskaffelse og -montering af termostatventiler i de lejligheder, hvor sådanne ventiler endnu mangler.

Referat:

Aflåsning af skarnkasserummene er gennemført. Beboernes nøgle til indgangsdørene nr. 2 og 4 passer til låsene,

Rottespærrerne i de 5 faldstammer er monteret,

Malerarbejdet i trappeopgangene er nu opstartet, men endnu ikke afsluttet,

Murerarbejderne i skelmuren ind til AB Holbækgården er nu opstartet, men endnu ikke afsluttet,

Der er taget stilling til, hvordan afskærmning af lamperne på den store fællesterrasse skal udføres, men arbejdet er endnu ikke udført.

De arbejder under "info", der ikke separat er omtalt ovenfor, blev gennemgået på mødet. Beslutning om reelle tiltag blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 5

Info:

Der foreligger inden mødet ingen emner til behandling under dette punkt.

Referat:

Det aftaltes på mødet, at 1.- suppleanten Per Banke indtræder som bestyrelsesmedlem til erstatning af Susanne Ullman, der er fraflyttet ejendommen den 1. maj då.

Endelig debatteredes det med henvisning til mødets punkt 2, om Foreningen skal beslutte at få undersøgt, hvorvidt lejligheder, der sælges, overholder reglerne om lovlig ventilation. Debatten genoptages på senere møder.

Der forelå herefter ikke flere punkter til behandling på mødet.

Dato for mødeindkaldelsen:

Den 26. april 2015

Dato for referatet:

Den 25. maj 2015

Referent, Carsten Fogt

240515 Mødereferat 270415