240417 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 24. april 2017

Deltagere;

Gitte Holler

Claus Holmer

Peter Vestergaard

Anders Bruun-Schmidt

JP Andersen

Referent

Gitte Holler

  1. Det udestår fortsat at afholde møde med ABR og Bestyrelsen.

Et møde forventes afholdt i juni. Formålet er at bestyrelsen får en indføring i ABR rådgivningsopgaver – herunder omfang af den månedlige ydelse, der abonneres på – samt hvad ydelsen dækker over.

  1. Årlige fyringstest udestår for 2017 og afventer til efteråret. Der kigges på fornyelse til efteråret.

Gennemgang af budget v. Anders Bruun Schmidt for medio april baseret på bogføringen hos Qvortrup. Der er pt. brugt 45 % af det godkendte budget. Kassebeholdningen er på 1.193.000 inkl. fællesudgifts- bidrag for april. Regnskabet gøres op 30. juni.

  1. Ventilationssagen – status

Da resultat af etablering af taghætte i nr. 2 i december/januar blot øgede ventilationen med 5-8 % er TV inspektion sat i gang d. 2. maj. Umiddelbart her efter forligger forventeligt resultat og der indkaldes til et orienteringsmøde på en ekstraordinær generalforsamling snarest jf. vedtaget  forslag på ordinær generalforsamling i E/F Halsskovgade 2 – 4 tirsdag den 31. oktober 2016, hvor følgende blev besluttet; På baggrund af de på mødet fremsatte bemærkninger fra såvel bestyrelse som medlemmer og forslagsstiller foreslog dirigenten følgende alternative forslag: ”Bestyrelsen vil indenfor en frist af 6 måneder fra generalforsamlingens afholdelse gennemføre fornøden til sikring af et funktionsdueligt ventilationsanlæg i alle boliger, hvilket primært indebærer gennemgang og fornøden renovering af eksisterende ventilationsanlæg i Halsskovgade 2. Såfremt det af p.t. ukendte årsager fremkommer bestyrelsen umuligt at gennemføre de anerkendte tiltag indenfor den anførte frist, indkalder bestyrelsen medlemmerne til et orienteringsmøde på en ekstraordinær generalforsamling så snart pågældende vished er tilvejebragt, herunder årsagen til eventuel udskydelse samt hvilke tiltag der alternativt vil blive iværksat til udbedring af det pågældende ventilationsanlæg.”

  1. Udredning om radiatorstøj i nr. 2. pågår fortsat og løsningen ligger ikke lige for. Natsænkning justeret igen 30. marts. Shuntventiler undersøgt. Bestyrelsen har modtaget input omkring hvornår på døgnet støjen er værst og varmeanlægget er blevet overvåget i dette tidsrum i håb at afdække, hvorfra larmen opstår.
  2. Tagterrasser istandsættes. Der har været første møde med beboere, der ønsker at deltage i istandsættelsen og der er besluttet følgende; Terrasserne ryddes for gamle stole, grill og andet og de vaskes for alger (som altid) primo maj. ABR rådgivning bliver bedt om at udpege det bedst egnede område til grill og at komme med forslag til, hvilken belægning der skal være i grillområdet. De eksisterende møbler (borde og bænke) sættes i stand (vaskes og olieres) og genbruges foreløbigt. Bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til at deltage i istandsættelsen af disse. Der indkaldes ved separat opslag. Der indkøbes 4 store plantekummer, hvori der plantes to store bambus i hver, således at den store altan bliver modulopdelt med planter og borde/bænke. På den lille sydvendte altan indkøbes solstole samt en holder til disse og bænken bevares. Den lille vestvendte terrasse bevares, som nu.

Status på følgende:

  1. Tætningsliste på dobbeltdør til fællesterasse nr. 2 fæstnes v. Claus Holmer
  2. Peter Vestergaard indkalder bestyrelsen samt webadministrator til webmøde i maj.
  3. Q-park – status: Nye gæstepladser taget i brug. Kort omdelt
  4. Skaktrens igangsættes. Der er fremsendt tilbud fra All remove – herunder på at der bliver fjerne graffiti fra søjler, idet det eksisterende abonnement ikke er indeholdt denne ydelse. Tilbud vurderes.
  5. Brunata har foretaget årets måling. Varmeregnskab kommer juli/august måned. Hvorvidt det lykkedes Brunata at få adgang til alle lejligheder udestår. Bestyrelsen har rykket Qvortrup samt Brunata for status.

Næste bestyrelsesmøde Romancevej 24, 2730 Herlev kl. 19.30.