150617 bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2017

Deltagere;

Gitte Holler

Claus Holmer

Peter Vestergaard

Anders Bruun-Schmidt

Referent

Gitte Holler

Følgende punkter blev drøftet på bestyrelsesmødet:

  1. Ventilationssagen

Bestyrelsen fremlagde på orienteringsmøde på ekstraordinær generalforsamling 15. juni status på arbejdet med at sikre et funktionsdueligt ventilationsanlæg i nr. 2. Der følger separat referat af orienteringsmødet ved Qvortrup. Der er efterfølgende taget initiativ til et møde med leverandøren Grøn Ventilation med henblik på hurtigst mulig at fastlægge en tidsplan for udbedring af de utætheder, der blev konstateret ved TV inspektion. Tidsplanen fremsendes separat.

  1. ABR kontaktes med henblik på opfølgning af 5 års tjek af beklædning og isolering af tag og tagterrasser samt yderligere indsigt i den månedlige ydelse, som Ejerforeningen abonnerer på.
  1. Gennemgang af budget

Regnskabsåret afsluttes ved udgangen af juni. Af budgetopfølgning medio juni 2017, baseret på bogføringen hos Qvortrup, fremgår, at der er brugt 55 % af det godkendte budget og at

kassebeholdningen er på 1.332 t.kr., inkl. fællesudgiftsbidrag for juni.

  1. Tagterrasser

Møblerne på tagterrassen er sat i stand og der er indkøbt planter og solstole. Da belægning på terrassen er af gummi bør der ikke anvendes grillkul og grillstarter. Der indkøbes derfor gasgrill og herefter er det ikke tilladt at anvendes grillkul og grillstarter på tagterrasserne. De eksisterende grill fjernes derfor fra terasserne. Opslag følger, når gasgrill er klar. Ejerforeningen sørger for gas til grillen.

Efter henvendelse fra en beboer blev det drøftet, hvorvidt det er muligt for en enkelt beboer at tilslutte Andelsnet til Ejerforeningen uden økonomiske eller andre konsekvenser for den eksisterende tilslutning. På baggrund af fremsendte dokumenter fra Andels.net besluttede bestyrelsen ikke at bakke op om tilslutningen af Andels.nets fibernet. Det skyldes at tilslutningen ville have en økonomisk konsekvens for Ejerforeningen, og at to udbyder koblet på samme switch kan skabe unødig forvirring ved eventuelt nedbrud. Bestyrelsen anbefalede i svar til beboer, at emnet kunne bringes op på generalforsamlingen i oktober til generel drøftelse. 

  1. Hjemmeside suppleres af en facebookside

Som supplement til den opdatering af hjemmesiden, der påbegyndes oprettes en facebookside for EFH Halsskovgade. Formålet med en facebookside er at gøre relevante informationer mere tilgængelige for flere af ejerforeningens beboere og samtidigt at fremme og nemme dialog og videndeling mellem beboerne. Facebooksiden forventes oprettet over sommeren. Der følger opslag, når siden er klar.

  1. Status på All Remove og skaktrens

Kontrakten til All Remove er opsagt idet ’remove’ af graffiti på søjler ikke indgik i abonnementet og det derfor vurderedes billigere, at ejerforeningen løbende køber sig til ydelser efter behov. Ligeledes er rensning af skakter udbudt til en anden leverandør og årets skaktrens er allerede afviklet. Skraldebøtterne renses separat i de kommende uger.

Enkelte beboere er generet af lugtgener fra skakten – specielt i forbindelsen med weekenden, hvor affaldet ikke håndteres, og på varme dage. Der henstilles derfor til, at skaktlågerne lukkes efter brug for at minimere lugtgener i opgangen. 

  1. Diverse

Bestyrelsen går på sommerferie og der vil derfor være længere ekspeditionstid på henvendelser i juli og august.

Næste bestyrelsesmøde er 21. august.

God sommer J