250917 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2017

Deltagere;

Gitte Holler

Claus Holmer

Peter Vestergaard

Anders Bruun-Schmidt

JP Andersen

Referent

Gitte Holler

Følgende punkter blev drøftet på bestyrelsesmødet:

  • Ventilationssagen

Da forløbet samt delopgaverne i ventilationssagen ikke blev løftet tilfredsstillende, er samarbejdet med leverandøren Grøn Ventilation indstillet og bestyrelsen har undersøgt markedet for alternative leverandører.  Der er nu modtaget tilbud fra Ventilationspartner A/S.  Tilbuddet samt betingelserne omkring varsling ved adgang til samtlige lejligheder i Nr. 2 er sendt til godkendelse ved Qvortrup. Herefter fremsendes brev til beboeren og udførelse af opgaven forventes i november/december.

  • Gennemgang af budget

Udkast til årsrapport for året 2016/2017, samt efterposteringer til samme år blev gennemgået.

Der foreligger nu en årsrapport samt en revisonsprotokol til underskrift i bestyrelsen. Regnskab og budget fremsendes som bilag i den forestående indkaldelse til generalforsamlingen d. 31. okt

  • Drøftelse af behov for møde med Internetudbyder Fibia dels mhp på gennemgang af ydelsen i ejerforeningen samt drøftelse af fremsendt tilbud på nye priser. Mødet fastsat til ondsdag d. 27. september
  • Forberedelse af generalforsamling - herunder opgavefordeling ved fremlæggelse
  • Drøftelse af håndtering af beboerklager – fremsendt til Qvortrup.

Dato for næste bestyrelsesmøde afventer tilbagemelding fra Qvortrup i fht. et eventuelt forberedende møde forud for generalforsamlingen.

/bestyrelsen