271117 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde, november 2017

Velkommen til ny suppleant. Opstart på ny bestyrelsessæson – rolle- og opgavefordeling samt overvejelser om håndtering af de forskellige opgaver.

Konstituering:

Bestyrelsen fortsætter som hidtil og forventer i det kommende år at inddrage suppleanter mere aktivt i opgaveløsningen. Desuden vil der oprettes faglige undergrupper til løsning af diverse opgaver.

  1. Ventilationssagen – igangsættes

Et varslingsbrev er formuleret, godkendt og udsendt. Det varsler om inspektion af samtlige lejligheder i nr. 2 fra 8.-11. januar 2018. 2. varslingsbrev sendes ud i uge 51.  Heraf fremgår hvilke lejligheder, der inspiceres på hvilken ugedag. Som supplement til omdeling, hænges varslingen på opslagstavle samt sendes pr. mail.

Såfremt der ikke er nogen hjemme i det angivne tidsrum, afleveres mærket nøgle i postkassen, i kælderen i nr. 2, senest 2 dage før.  Der anvendes låsesmed, som en absolut undtagelse, hvis den forudgående varsling ikke giver adgang til samtlige 40 lejligheder i nr. 2. 

  1. Faldstammer – 2. runde igangsættes

Ny runde af reparation af faldstammer igangsættes. Der blev på generalforsamlingen udtrykt ønske om at bruge isolerede faldstammerør idet de nye faldstammer af enkelte bliver oplevet meget lytte. Det er imidlertid blevet undersøgt, at faldstammerørerne, der anvendes er af støbejern.

Der indhentes nyt tilbud i det kommende år med henblik på at reparationerne udføres i februar. I udgangspunktet tages der afsæt i ventelisten fra sidste år. Der foretages dog endnu en forespørgsel i ejerforeningen, hvis der i mellemtiden skulle være nye tilfælde af rust og tæring.

Bestyrelsen vil anvende ABR til at bistå indhentning af tilbud.

  1. Facebook

Der er oprettet facebookgruppen E/F Halsskovgade. Gruppen meldes ud i referatet og hensigten er at den herefter virker som platform for dialog mellem beboerne samt som kanal for orientering fra bestyrelsen til beboerne.

  1. Vandmåler kalibreres / skiftes

Bestyrelsen har indhentet er par tilbud på nye varmemålere til fjernaflæsning, som alternativ til Brunatas årlige måling. I følge måleteknisk vejledning skal vandmåler skiftes hvert 6. år. Ejendommens varmemålere er fra 1992 altså 25 år gamle.

Hvis ikke de bliver skiftet skal de kalibres/kontrollers hver 3. år, hvilket de forventeligt heller ikke er blevet.

Brunata kan tilbyde en ordning for kr. 75/ måler/ år, hvilket svarer til ca. kr. 150 / lejlighed/år. Herefter skiftes måleren hvert 6. år.  Ejendomme har i alt ca. 175 målere x 75 x 6 så det vil koste ejerforeningen ca. 80.000 for at få skiftet hvert 6. år.

Kommer der en tvist om vandforbrug, står ejerforeningen meget svagt, når det ikke kan dokumenteres, at varmemålerne er justeret

Der indhentes flere tilbud, der dækker vandmåling og varmemåling v. fjernaflæsning. Fx fra Clorius, Istra el. andre. Qvortrup inddrages i fht. at understøtte tilbudsindhentningen med forslag til leverandører samt til at understøtte forhandlingerne – herunder inddrages Qvortrup i kontrakten og betingelserne her.  

  1. Fibia – ny kontrakt indgår

Bestyrelsen har modtaget et nyt tilbud med opdaterede listepriser – tilpasset beboerprofilen. Tilbuddet lægger op til en bindingsperiode på 2 år. Samtidig lægges der op til individuel tilslutning.

Tilbuddet vurderes og jf. aftale på generalforsamling indgås samarbejdet. Det vil dog ved indgåelsen blive drøftet om der samtidigt skulle kigges på at forbedre forbindelsen, da det opleves at der er huller.

  1. Reparation af Elevatorer

Der udestår stadig ikke afsluttede aftaler efter henvendelse til den tidligere bestyrelse om udskiftning af motorer i elevatorerne grundet alder. Her blev det for 5 år siden konkluderet at motorerne snart var for gamle.

Bestyrelsen følger op på en henvendelse fra elevatorfirmaet, der gerne vil mødes til en drøftelse om udskiftning af de eksisterende motorer. Hertil blev det drøftet på generalforsamlingen af der evt. ved samme lejlighed bør indhentes tilbud på opgradering af elevatorstolene. 

Qvortrup inddrages i drøftelsen.

  1. Eventuelt

Bestyrelsen er blevet bekendt med at der har været tyveri af en cykle i kælderen i nr. 2 – samt tyveri af tøj, der midlertidigt udenfor kælderrummet. Der er derfor lavet opslag om at holde hoveddøre og kælderdøre lukkede, for at undgå uindbudte gæster. Østerbro har ifølge viceværten været plaget af flere indbrud.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 15. januar kl.19.30 hos Gitte.